Disponibilité de l'événement
10 sur un total de 73 événements
Public – by registration
E-learning
French
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment, Climate Change

Bienvenue!

Public – by registration
E-learning
French
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 0 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Climate Change

Fort d’une expérience de vingt ans en matière de financement du développement local, le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF) a mis en place le Mécanisme de financement de l’adaptation au niveau local (LoCAL) pour pallier le manque de ressources des autorités locales face au défi de l’adaptation au changement climatique.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment, Climate Change, Peace Security and Diplomacy, Peacemaking and Conflict Prevention, Peacekeeping

Welcome!

Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 2 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment

ეს კურსი  მოგვითხრობს ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ცნებების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და საერთაშორისო სტრუქტურის შესახებ. ჩვენიკურსი შედგება ხუთი მოდულისგან, რომელიც იყოფა მცირე ნაწილებად. თქვენშეგიძლიათ დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულიდან, რომელსაც თქვენ ანიჭებთ უპირატესობას.

Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 2 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment

Hazırki kurs bizi yaşıl iqtisadiyyatın əsas anlayışları, siyasət alətləri və beynəlxalq çərçivələri ilə tanış edən bir səyahətə çıxaracaq. Yolumuz kiçik hissələrə bölünən beş moduldan ibarətdir. İstəyinizdən asılı olaraq istənilən moduldan başlaya bilərsiniz.

Hər hansı bir çətinliklə qarşılaşsanız və ya suallarınız olarsa, help page səhifəmizə müraciət edin.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment
Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 2 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Environment, Climate Change

Այս դասընթացն իրենից ներկայացնում է ուղևորություն, որի ընթացքում մենք կծանոթանանք  ներառական կանաչ տնտեսության հիմնական հասկացություններին, քաղաքականության գործիքներին և միջազգային շրջանակներին: Մեր ուղին բաղկացած է հինգ մոդուլներից, որոնք բաժանված են ավելի փոքր բաժինների: Կարող եք սկսել ցանկացած մոդուլից՝ ըստ ձեր նախընտրության:

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : info@uncclearn.org
Zone du programme: Environment, Climate Change

From hurricanes affecting communities in the Caribbean, to sea level rise threatening lives and livelihoods across the Pacific, heat waves and droughts across Europe, and people displaced in the context of extreme weather events, floods and droughts, the effects of climate change are already impacting human rights, including, the rights to food, water and sanitation, decent shelter, health, per

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : info@unccelearn.org
Zone du programme: Environment, Climate Change

It is increasingly evident that environmental challenges have an impact on human health, reinforcing existing risks. For instance, it is estimated that climate change will cause around 250,000 additional deaths per year between 2030 and 2050 – linked to issues ranging from malnutrition to heat stress, with direct costs to health expected to be between USD 2-4 billion/year by 20301.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Type: Course
Durée: 1 Days
Frais: 0.00 USD
Personne de référence de l'évenement : uncclearn@unitar.org
Zone du programme: Climate Change

Do you want to find out what ships can do to reduce GHG emissions?  

This course will help you better understand how the maritime industry can reduce its environmental carbon footprint through practical measures to save energy on board. It will also give you facts and figures, and a better understanding of the global international regulatory framework to address emissions from ships.