Partager avec

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង៖ លើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងការប្រែធាតុជារចនាសម្ព័ន្ធ

Type
Course
Emplacement
Web-based
Durée
3 Days
Zone du programme
Environment
Prix
0.00 $US
Personne de référence de l'évenement
info@unccelearn.org
Partenariat
Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
Inscription
Public – by registration
Mode de livraison
E-learning
Langue (s)
Khmer
Pilier
Planète
Data Protection and Privacy
The personal data of participants applying for, registering for or participating in UNITAR's training courses and other events is governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying for, registering for or participating in this event, the participant acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy and agree to its terms.

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម — ឬនិយាយ​ម៉្យាង​ទៀតថា​ជា​វិធានការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ — ជាប្រពៃណីត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មធ្យោ​បាយ​ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព, ជំរុញការប្រកួតប្រជែង និងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ បច្ចុប្បន្ន គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដើរ​តាមអភិក្រម​ដូចគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋ ទន្ទឹមគ្នា​នឹងការលើកកម្ពស់គោលដៅ​មាន​លក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុនផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន។

តាមរយៈការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង ប្រទេសនានា​អាចបង្កើត​​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ច្រើន​ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណី ហើយជាមួយគ្នានោះអាចពន្លឿនចរន្ត​​ងាកចេញពីផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដែលបំភាយកាបូនខ្លាំង ឆ្ពោះទៅការ​ប្រើ​ប្រាស់​គំរូផ្សេងៗដែលមានចីរភាពជាងមុន ហើយតាមរយៈនេះ ជំរុញការធ្វើ​អន្តរកាល​ទៅរកសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ព្រម​គ្នា​នឹង​​ការ​កាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថានបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតទៀត​ផង។

ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជំរុញការរៀនសូត្រអំពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង នៅកម្រិតបច្ចេក​ទេសខ្ពស់ ហើយ​តម្រូវ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ពីរប្រភេទ។ ទីមួយ មុខវិជ្ជា​នេះ​ផ្តល់ជូនសិក្ខាកាម​ម្នាក់ៗនូវឧបករណ៍ចំណេះដឹង និងគោលគំនិត សម្រាប់​យល់និងតម្រង់ទិស​នៃ​ការជជែកវែកញែកជាសកល អំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង។ ទីពីរ អ្នក​ផ្តល់​បាឋកថា និងគ្រូ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើសម្ភារវគ្គសិក្សាទៅអនុវត្តនៅ​ក្នុង​ការ​បង្រៀនរបស់ខ្លួន ដោយច្របាច់​បញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិង/ឬកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ក៏​បាន​ដែរ។

សម្ភារនៃមុខវិជ្ជានេះត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំងឡើងដើម្បីឈានទៅសម្រេច​គោលបំណងនៃការរៀនសូត្រ​ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ពន្យល់ហេតុផលនៅពីក្រោយការជំរុញឧស្សាហកម្មបៃតងឱ្យឈានទៅមុខ
​វែកញែកភាពខុសគ្នា​នៃគោលំនិតធំៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម
រំលេចឡើងនូវភស្តុតាង​សំអាងលើបទពិសោធន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ឱ្យមានកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ
ញែក​ឧបករណ៍គោលនយោបាយទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ
ធ្វើ​ការ​វាយតម្លៃ​ការគិតគូរជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំតាក់តែង, ការ​អនុវត្ត និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​គោល​នយោបាយ
គូសរំលេចឱ្យឃើញនូវទំនាក់ទំនង​រវាង​គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង និង​ពាណិជ្ជកម្ម

មុខវិជ្ជានេះ​មានទិដ្ឋភាពមួយទូលំទូលាយ​ស្តីពី​ការគិតគូរ​គោលគំនិតធំៗ និង​គោលគំនិតឆ្លង​កាត់​បទពិសោធន៍ នៅក្នុង​រង្វង់​នៃការ​ជជែកវែកញែកនៅកម្រិត​សកលអំពី​គោលនយោបាយ​ឧស្សាហកម្ម​បៃតងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយ​វា​មាន​អមទៅដោយ​ម៉ូឌុល​ចំនួន​៥ ដែលម៉ូឌុលនីមួយៗលៃលកជាមួយ​កម្រងសំណួរជាក់លាក់៖

 ១. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម៖ បញ្ហា​ប្រឈម និង​កាលានុវត្តភាព
 ២. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម៖ គោលគំនិតគ្រឹះ
y ៣. ការអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង
 ៤. បរិធាននៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង
៥. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង និង​ពាណិជ្ជកម្ម