The registration is closed.

ការរៀបចំថវិកាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអាកាសធាតុតាមវិស័យ

Type
Course
Location
Web-based
Duration
1 Days
Programme Area
Environment, Climate Change
Price
$0.00
Event Focal Point Email
uncclearn@unitar.org
Partnership
UN CC:Learn Partnership
UNDP
Swedish Development Cooperation (SIDA)
Registration
Public – by registration
Mode of Delivery
E-learning
Language(s)
English, Other
Pillar
Planet
Data Protection and Privacy
The personal data of participants applying for, registering for or participating in UNITAR's training courses and other events is governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying for, registering for or participating in this event, the participant acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy and agree to its terms.

IMPORTANT: Please register directly on the course website: http://unccelearn.org/

បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះ​ នឹងចាប់​ផ្ដើម​បង្ដាញ​​អ្នក​ពី​របៀប​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​​អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រឈម​នៃ​ការប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ តាម​រយៈការ​ចាត់​ចែង​ថវិកាដ៏​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត។ បទ​បង្ហាញ​នេះ​ នឹងពន្យល់​អំពីអភិក្រម​ថ្មីមួយ​​ដើម្បី​បញ្ជ្រៀបហានិភ័យនិង​ឧកាស​នៃ​ការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ថវិកា។​ ការណ៍​នេះ​​ហៅ​ថា ការ​រៀប​ចំ​ថវិកា​ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​អាកាស​ធាតុ​តាម​វិស័យ ដែល​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិស័យ​នានា អាចពិនិត្យ​មើលច្បាស់​លាស់​លើ​ការវិនិយោគ​ដែល​អាច​នឹង​អនុវត្តទៅ​បាន​​ល្អ​ប្រសើរ ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល។

បទបង្ហាញអេឡិច​ត្រូនិច​នេះ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ​ UNDP ដើម្បី​ពង្រឹងអភិបាល​កិច្ច​សម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុនៃ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ​ដែល​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​កម្មវិធីសម្រាប់ប្រជាជន​ក្រីក្រ និង​ងាយរង​គ្រោះ (២០១២‍-២០១៦) ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម្ភពី​រដ្ឋាភិបាល​ស្វីសដេន។ មាតិការនេះ ផ្អែក​លើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​លោក គីត ណីកូសាន់ (Kit Nicholson) ។

After completing this e-tutorial, participants will be able to:

  • Define climate information and services. 
  • Identify the uses of climate information and services in development planning and policy. 
  • Discuss the role of legislation in strengthening climate information and services. 
  • Provide examples of instruments available to governments for mainstreaming climate information and services.   

ខ្លឹម​សារ​នៃ​បទបង្ហាញនេះ​ គឺ​ជា​ករណី​សិក្សា​មួយ​លើ​គម្រោង​ធារាសាស្ត្រ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ គឺ​គម្រោង​ភ្លីជុមប៉ុល ដែល​ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូនដោយផ្អែក​លើ​អភិក្រមជាក់ស្ដែង រួម​ជាមួយ​លំហាត់អនុវត្តន៍ជាក់​ស្ដែង​។​ នៅ​ចុង​បញ្ចប់នៃ​បទបង្ហាញ អ្នក​នឹង​មាន​ឧកាស​ធ្វើតេស្ត​ចំណេះ​ដឹង​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ តាម​រយៈ​ការ​ឆ្លើយ​សំណួរចំនួន​ ១០ ដែលមាន​ស្រាប់។ ប៉ុន្តែ ការ​ធ្វើ​តេស្តនេះ​មិនមែន​ជា​កាត្វកិច្ច ដែល​ចាំ​ចាច់​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​នោះ​ទេ។​ បទបង្ហាញ​នេះ គឺ​ជា​កម្រង​អត្ថាធិប្បាយ ដូច្នេះ​អ្នក​ចាំចាច់​ត្រូវ​បើកស្ដាប់​សម្លេង។ អ្នក​ក៏អាច​ទាញ​យក​ឯកសារ​ដែល​មាន​បទ​អត្ថាធិប្បាយ និង​សន្ទានុក្រម​ជា​ទម្រង់ PDF ចាប់ពី​បទបង្ហាញ​ទី​១ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចុចលើ​បទបង្ហាញ​ដែល​មាន​នៅ​ខាងក្រោមមុខ​នឹង​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម។

បទបង្ហាញ​អេឡិច​ត្រូនិចនេះ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ​ក្នុង​ក្រសួង​តាម​វិស័យ​ដែល​រង​ឥទ្ធិពល​ដោយ​ការប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុ ជាពិសេស​វិស័យ​កសិកម្ម។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ផ្សេង​ទៀតដែល​ចាប់​អារម្មណ័ ក៏​អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៏ពី​បតបង្ហាញ​នេះ​ផងដែរ។

UN CC:Learn is a partnership of more than 30 multilateral organizations supporting countries to design and implement systematic, recurrent and results-oriented climate change learning. At the global level, the partnership supports knowledge-sharing, promotes the development of common climate change learning materials, and coordinates learning interventions through a collaboration of UN agencies and other partners. At the national level, UN CC:Learn supports countries in developing and implementing national climate change learning strategies. Through its engagement at the national and global levels, UN CC:Learn contributes to the implementation of Article 6 of the UNFCCC on training, education and public awareness-raising, and the 2012-2020 Doha Work Programme. Funding for UN CC:Learn is provided by the Swiss Government and UN partners. The Secretariat for UN CC:Learn is hosted by the UN Institute for Training and Research (UNITAR).