Share with

គោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Type
Course
Location
Web-based
Duration
1 Days
Programme Area
Environment, Climate Change
Price
$0.00
Event Focal Point Email
uncclearn@unitar.org
Partnership
UN CC:Learn Partnership
UNDP
Swedish Development Cooperation (SIDA)
Registration
Public – by registration
Mode of Delivery
E-learning
Language(s)
English, Other
Pillar
Planet
Data Protection and Privacy
The personal data of participants applying for, registering for or participating in UNITAR's training courses and other events is governed by the Data Protection and Privacy Policy. By applying for, registering for or participating in this event, the participant acknowledges that he or she is, (or they are) aware of the policy and agree to its terms.

IMPORTANT: Please register directly on the course website: http://unccelearn.org/

បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះមានគោលបំណងកសាងនូវការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNITAR) និង ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងថ្នាក់តំបន់ស្តីពី “ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលបាន និង កំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសស៊ុយអែត (SIDA) ។ 

After completing this e-tutorial, participants will be able to:

  • Define climate information and services. 
  • Identify the uses of climate information and services in development planning and policy. 
  • Discuss the role of legislation in strengthening climate information and services. 
  • Provide examples of instruments available to governments for mainstreaming climate information and services.   
  1. ផ្នែកទី ១ តើអ្វីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ?
  2. ផ្នែកទី ២  តើអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក?
  3. ផ្នែកទី ៣  តើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ការងាររបស់អ្នកជាមន្រ្តីរាជការយ៉ាងដូចម្តេច?
  4. ផ្នែកទី ៤  ហិរញ្ញ​វត្ថុជាតិ និង អន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
  5. ផ្នែកទី ៥  ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ផ្នែកទី ១  នៅក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ និង បម្រែបម្រួលដែលយើងបានសង្កេតតាំង ពីចុងទសវត្សទី ១៩ រួមមាន ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព, ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀង, អាស៊ីតកម្ម មហាសមុទ្រ និង បញ្ហាដទៃផ្សេងទៀត ។ ផ្នែកនេះពិពណ៌នាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែល យើងរំពឹងទុកនាពេលអនាគត ។

ផ្នែកទី ២  ក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ និង ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ។ ផែ្នកនេះក៏បង្ហាញអ្នកអំពីទស្សនាទាននៃការទប់ស្កាត់ និង ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងផ្តល់នូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ។

ផ្នែកទី ៣  តាមរយៈឧទាហរណ៍ជាច្រើន ផ្នែកនេះនឹងបង្ហាញអ្នកថាតើការទប់ស្កាត់ និង សម្របខ្លួនទៅនឹង  ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររបស់មន្រ្តីរាជការតាមច្រើនរូបភាពដូចជា ការដឹកជញ្ជូន ថាមពល ផែនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ផ្នែកទី ៤ ក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកនឹងសិក្សាអំពីទំហំ ប្រភព និង ភាពស្មុគ្រស្មាញនៃលំហូរហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ ។ វានឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់តួអង្គអន្តរជាតិ ជាតិ សាធារណៈ និង ឯកជន ។

ផ្នែកទី ៥ ផ្នែកនេះចែកចេញជាពីរភាគ ។ ភាគទី ១ និយាយអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេស មួយ ដោយផ្តោតទៅលើដំណើរការថវិកាជាតិ ។ ភាគទី ២ បង្ហាញថាតើប្រព័ន្ធផែនការ និង ថវិកាជាតិ អាច ផ្តល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរនូវហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុយ៉ាងដូចម្តេច ។

UN CC:Learn is a partnership of more than 30 multilateral organizations supporting countries to design and implement systematic, recurrent and results-oriented climate change learning. At the global level, the partnership supports knowledge-sharing, promotes the development of common climate change learning materials, and coordinates learning interventions through a collaboration of UN agencies and other partners. At the national level, UN CC:Learn supports countries in developing and implementing national climate change learning strategies. Through its engagement at the national and global levels, UN CC:Learn contributes to the implementation of Article 6 of the UNFCCC on training, education and public awareness-raising, and the 2012-2020 Doha Work Programme. Funding for UN CC:Learn is provided by the Swiss Government and UN partners. The Secretariat for UN CC:Learn is hosted by the UN Institute for Training and Research (UNITAR).