10 de un total de 107 eventos
Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 2 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: uncclearn@unitar.org
Área del programa: Environment

ეს კურსი  მოგვითხრობს ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ცნებების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და საერთაშორისო სტრუქტურის შესახებ. ჩვენიკურსი შედგება ხუთი მოდულისგან, რომელიც იყოფა მცირე ნაწილებად. თქვენშეგიძლიათ დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულიდან, რომელსაც თქვენ ანიჭებთ უპირატესობას.

Public – by registration
E-learning
Other
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 2 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: uncclearn@unitar.org
Área del programa: Environment, Climate Change

Այս դասընթացն իրենից ներկայացնում է ուղևորություն, որի ընթացքում մենք կծանոթանանք  ներառական կանաչ տնտեսության հիմնական հասկացություններին, քաղաքականության գործիքներին և միջազգային շրջանակներին: Մեր ուղին բաղկացած է հինգ մոդուլներից, որոնք բաժանված են ավելի փոքր բաժինների: Կարող եք սկսել ցանկացած մոդուլից՝ ըստ ձեր նախընտրության:

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 1 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: info@uncclearn.org
Área del programa: Environment, Climate Change

From hurricanes affecting communities in the Caribbean, to sea level rise threatening lives and livelihoods across the Pacific, heat waves and droughts across Europe, and people displaced in the context of extreme weather events, floods and droughts, the effects of climate change are already impacting human rights, including, the rights to food, water and sanitation, decent shelter, health, per

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Other
Duración: 30 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: vaccination@unitar.org
Área del programa: Decentralize Cooperation Programme

The world is in the midst of a COVID-19 pandemic. Countries are racing to develop and deploy safe and effective vaccines across the world.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 1 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: info@unccelearn.org
Área del programa: Environment, Climate Change

It is increasingly evident that environmental challenges have an impact on human health, reinforcing existing risks. For instance, it is estimated that climate change will cause around 250,000 additional deaths per year between 2030 and 2050 – linked to issues ranging from malnutrition to heat stress, with direct costs to health expected to be between USD 2-4 billion/year by 20301.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 1 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: roadsafety@unitar.org
Área del programa: Decentralize Cooperation Programme

Road traffic injuries claim more than 1.35 million lives each year with a disproportionate impact on health and development.

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 0 Months
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: a2030@unitar.org
Área del programa: Other

This Massive Open Online Course (MOOC) was developed by the Division for Sustainable Development Goals and the Division of Public Institutions and Digital Governance of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

Public – by registration
E-learning
English
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 1 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: uncclearn@unitar.org
Área del programa: Climate Change

Do you want to find out what ships can do to reduce GHG emissions?  

This course will help you better understand how the maritime industry can reduce its environmental carbon footprint through practical measures to save energy on board. It will also give you facts and figures, and a better understanding of the global international regulatory framework to address emissions from ships.

Public – by registration
E-learning
Spanish
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 0 Months
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: a2030@unitar.org
Área del programa: Governance, Other

El año 2015 fue marcado por la adopción de cuatro acuerdos históricos de las Naciones unidas: el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris.

Public – by registration
E-learning
Spanish
Open for registration / application
Tipo: Course
Duración: 30 Days
Cargo: 0.00 USD
Correo Electrónico del Centro de Coordinación del Evento: vaccination@unitar.org
Área del programa: Decentralize Cooperation Programme

El mundo está atravesando la pandemia de COVID-19. Los países están compitiendo para desarrollar e implementar vacunas seguras y efectivas en todo el mundo.